Ekonomika a vztahy

Skupina Veolia dbá na dobré vztahy se všemi dodavateli, akcionáři a zákazníky, kterým se zavazuje k dobrovolnému plnění nadstandardních zákaznických limitů. Firma má vlastní etický kodex a realizuje odpovědnou strategii nákupu. Skupina Veolia vede prostřednictvím vlastních výchovně vzdělávacích projektů širokou veřejnost k ochraně životního prostředí a pečuje o rozvoj místních komunit.

Zákazníci

Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho bohatého know-how získaného dlouholetým působením na trhu v České republice. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.

 
Etika a compliance

Etický kodex Veolia
PDF - 416.94 KB

Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je závazný pro všech 174 000 zaměstnanců na pěti světových kontinentech.
Společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT, S.A. ​je kótována na burze Euronext (Paříž, Francie), na obchodování s jejími finančními instrumenty se tedy vztahuje francouzské trestní právo a směrnice týkající se zneužití obchodních informací (insider trading).
 

Nadační fond Veolia

Veolia založila svůj nadační fond v České republice v roce 2003 a v duchu motta " Pečujeme o prostředí a komunitu" bylo od roku 2003 rozděleno více než 58 milionů korun. Od doby svého vzniku fond naplňuje zvolený účel a poslání zejména v oblasti ochrany životního prostředí, podpory sociálních projektů, projektů obsahujících prvek dobrovolnictví a konaných ve veřejném zájmu, osvěty a šíření informací, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. V roce 2015 došlo k  fúzi Nadačního fondu Veolia a nadačního fondu Dalkia Česká republika. V této souvislosti byl rozšířen i účel NF Veolia o podporu vytváření dlouhodobých pracovních míst s cílem předcházet sociálnímu vyčleňování nezaměstnaných osob ze společnosti.
 

Voda pro Afriku CSR mensi

K hlavním programům a projektům Nadačního fondu Veolia tak patří:

Nadační fond se dále věnuje také dlouhodobé podpoře jiných organizací a jejich projektů, z nichž nejvýznamnější je kampaň Ukliďme svět!

www.nfveolia.czNadační fondy společnosti Veolia Energie ČR 

Nadační fond Veolia Energie Humain ČR
Nadační fond Veolia Energie Humain ČR byl založen v roce 2005 s cílem pomáhat současným i bývalým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v tíživých životních situacích. Zároveň všem zaměstnancům přispívá na každé narozené či adoptované dítě a poskytuje jim příspěvek na péči o tělesně nebo mentálně postižené dítě. Nadační fond získává nadační dary od společností skupiny Veolia Energie v ČR a od zaměstnanců a následně pak vyplácí příspěvky jednotlivcům, kteří pomoc potřebují.
Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR
Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR vznikl v roce 2006 za účelem přispívat k financování projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a které jsou realizovány na území České republiky. Jedná se především o projekty, jež napomáhají snížit poškozování životního prostředí z energetické výroby, zajišťují rekultivaci a sanaci pozemků postižených energetickou výrobou, jsou založené na využívání obnovitelných zdrojů při výrobě energií apod.

Kontakt: Zájemci se mohou ucházet o poskytnutí příspěvků prostřednictvím vyplněné žádosti, kterou zašlou tajemníkovi nadačního fondu na e-mailovou adresu radmila.kusova@veolia.com nebo poštou v písemné podobě na adresu nadačního fondu: Nadační fond Veolia Energie pro životní prostředí ČR, 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava - Moravská Ostrava.Spolupráce se školami a osvěta 

Společnosti skupiny Veolia organizují výchovně vzdělávací soutěže pro žáky základních a středních škol. Do škol a neziskových organizací pracujících s dětmi distribuuje Veolia zdarma didaktické pomůcky, například kufřík Tajemství vody – přenosnou laboratoř, která přibližuje dětem hravou formou vodu a její vlastnosti. Veolia Voda organizuje Klub vodních strážců, který sdružuje děti ve věku od 6 do 16 let se zájmem o vodu a přírodu, vydává svůj časopis a pořádá akce pro členy.
www.vodnistrazci.cz  

Skupina dlouhodobě spolupracuje také s odbornými vysokými školami v oboru vodohospodářství i energetiky. Cílem je vytváření studijních programů šitých na míru, vyhledávání a podpora talentovaných studentů, odborné vedení bakalářských a diplomových prací, studijní stáže a odborná praxe v rámci společností skupiny Veolia.